Sabtu, 21 Muharram 1441 / 21 September 2019

Berikut ialah senarai Anggota Majlis Agama Islam Selangor bagi tahun 2018 - 2020

YAD DATO’ SETIA HAJI MOHAMMED KHUSRIN BIN HAJI MUNAWI
Pengerusi MAIS

Majlis Agama Islam Selangor

YAD DATO' HAJI EMRAN BIN HAJI KADIR
Timbalan Pengerusi MAIS

(Dato' Orang Kaya Maha Bijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling)

YB DATO' MOHD AMIN BIN AHMAD AHYA
Anggota MAIS

(Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

YB DATO' NOR AZMIE BIN DIRON
Anggota MAIS

(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)
Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor

YB DATO' MASRI BIN MOHD DAUD
Anggota MAIS

(Penasihat Undang-Undang,Negeri Selangor)
Kamar Penasihat Undang-undang  Negeri Selangor

SAHIBUS SAMAHAH DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID
Anggota MAIS

(Dato Seri' Utama Diraja Mufti Selangor)
Jabatan Mufti Negeri Selangor,Tingkat 7

YDH CP DATO' NOOR AZAM BIN JAMALUDIN
Anggota MAIS

(Ketua Polis Selangor)
Pejabat Ketua Polis Negeri, Ibu Pejabat Kontijen Selangor

YBHG. DATO' HAJI HARIS BIN KASIM
Anggota MAIS

(Pengarah)
Jabatan Agama Islam Selangor

YAD TENGKU SERI WANGSA DIRAJA TENGKU DATO' SETIA RAMLI ALHAJ
BIN TENGKU SHAHRUDDIN SHAH ALHAJ
Anggota MAIS

(Ahli Dewan Diraja Selangor)

YAD DATO' SETIA SALEHUDDIN BIN SAIDIN
Anggota MAIS

(Peguambela & Peguamcara)
Salehuddin Saidin & Associates

YBHG. PROF. MADYA DATO' HAJI MOHD MOKHTAR BIN SHAFII
Anggota MAIS 

(Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor)

YBHG. PROF DATO' DR. MUJAINI BIN TARIMIN
Anggota MAIS

(Dekan Fakulti Pendidikan Dan Sains Sosial)
Universiti Industri Selangor (UNISEL)

YBHG. CP (B) DATO' PAHLAWAN MOHD SHUKRI BIN DAHLAN
Anggota MAIS

(Mantan Ketua Polis Selangor)

YBHG. DATIN PADUKA SAUDAH BINTI SULAIMAN
Anggota MAIS

(Professor Madya)
Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi MARA (UITM)

YBHG. DATIN PADUKA NORAZLINA BINTI ZAKARIA
Anggota MAIS

(Ketua Pegawai Eksekutif)
Worlwide Holdings Berhad

YBHG. DR. HAJI MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH
Anggota MAIS

(Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Islam)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

YBHG. PROF. MADYA DR. KHADIJAH MOHD KHAMBALI @ HAMBALI
Anggota MAIS

Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 

YBHG. PROF. MADYA DR. YASMIN HANANI BINTI MOHD SAFIAN
Anggota MAIS

(Pensyarah, Fakulti Syariah Dan Undang-undang)
Universiti Sains Islam Malaysia 

YBHG. PROF. DATO' DR. AZIUDDIN BIN AHMAD
Anggota MAIS

Timbalan Pengerusi Lembaga Zakat Selangor (MAIS)

YAD TAN SRI DATO' SERI ABDUL AZIZ BIN MOHD YUSOF
Anggota MAIS

Pengerusi Jawatankuasa Riqab


MAIS Daerah

Fungsi-fungsi MAIS Daerah


1.   Mengurus dan mempromosikan produk perkhidmatan MAIS seperti Wang Tidak Patuh Syariah, Wang Orang Berhutang, Wasiat, Hibah,
      Harta Luqatah dan lain-lain di peringkat daerah.

2.   Memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pelanggan berkaitan produk-produk MAIS.

3.   Memastikan pengurusan permohonan penebusan dan terimaan hasil pusaka milik MAIS di peringkat daerah berjalan lancar.

4.   Menguruska pendaftaran Muallaf di peringkat daerah.

5.   Kes pengurusan jenazah Muallaf/mahkamah di peringkat daerah.

6.   Memastikan pendaftaran, pengemaskinian data, terimaan dan penyediaan laporan yang lengkap berkaitan pengurusan harta Baitulmal
      dan pendaftaran Muallaf.Carta MAIS Daerah


 

Objektif Unit

Menyelia dan mengawal tadbir urus organisasi agensi agama, kumpulan anak Syarikat MAIS dan MAIS Daerah mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Kawalan Anak Syarikat & Agensi

  • Memastikan Kumpulan Anak Syarikat MAIS & Agensi MAIS mematuhi Garis Panduan Tadbir Urus Kumpulan Syarikat & Agensi MAIS yang diluluskan.
  • Menyemak peraturan-peraturan berkaitan anak syarikat dan agensi dari masa ke semasa bagi menjaga kepentingan MAIS.
  • Memantau dan memastikan pelaksanaan Pelan Strategik dan Pengurusan Risiko Anak Syarikat dan agensi di bawah MAIS selaras dengan kehendak MAIS.
  • Melaksanakan Pengurusan Tadbir Urus Terbaik (Good Governance) di MAIS, Kumpulan Syarikat Dan Agensi MAIS secara menyeluruh dengan mengenal pasti masalah, memberikan syor dan memastikan semua mengamalkan Tadbir Urus Terbaik dalam organisasi dan pentadbiran.
  • Memastikan anak syarikat dan agensi MAIS melaksanakan arahan Pengerusi dan Setiausaha MAIS dari semasa ke semasa.