PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Harta Pusaka

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Harta Pusaka

Halaman 7 dari 7
Permohonan Mengurus Pembahagian Harta Pusaka Si Mati

Perkhidmatan ini disediakan kepada mana-mana waris atau pihak berkepentingan untuk melantik MAIS selaku pentadbir kepada harta pusaka seseorang si mati.

Jadual Fi Bayaran


KENAPA MENGURUS HARTA PUSAKA DI MAIS?

  • MAIS melalui Baitulmal adalah tempat rujukan terbaik pengurusan harta umat Islam;
  • MAIS berbidangkuasa di bawah Seksyen 5(4), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, “Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang si mati atau sebagai pemegang amanah mana-mana amanah.”;
  • MAIS mempunyai jaringan dan persefahaman yang baik dengan agensi-agensi berkaitan seperti Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Pejabat Daerah dan Tanah, Amanahraya Berhad (ARB), Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Syariah, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan agensi-agensi amanah swasta; dan
  • MAIS mempunyai akses ke atas institusi Islam lain seperti masjid, surau, rumah anak yatim, Lembaga Zakat Selangor dan Perbadanan Wakaf Selangor.

============================================================================================

HUBUNGI KAMI
Unit Faraid, Bahagian Harta Baitulmal
Sektor Baitulmal
Majlis Agama Islam Selangor
Tingkat 10 Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-5514 3773 atau 3772    Faks: 03-5512 4042
Email: pro@mais.gov.my