PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Hibah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Hibah

PERKHIDMATAN HIBAH DI MAIS

Pengurusan Hibah

MAIS berbidang kuasa dan berkepakaran menyediakan perkhidmatan penyediaan Dokumen Perisytiharan Hibah dan pelaksanaan hibah selaras dengan Hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.

 Penyediaan Dokumen Perisytiharan Hibah

Penyediaan dokumen hibah perisytiharan hibah adalah satu kaedah yang membolehkan harta seseorang diisytiharkan untuk diagihkan kepada insan yang tersayang pada masa hidupnya terlebih dahulu.

Jenis-Jenis Hibah

 • Hibah Mutlak;
 • Hibah Amanah; dan
 • Hibah Bersyarat

Klausa Utama dalam Hibah

 • Pengakuan waras fikiran dan kerelaan pemberi hibah;
 • Perisytiharan harta yang ingin dihibahkan;
 • Pernyataan pemberian harta yang dihibahkan;
 • Pelantikan Wasi dan Pemegang Amanah;
 • Tandatangan pemberi hibah dan saksi-saksi; dan
 • Tandatangan perakuan persetujuan penerima hibah dan saksi-saksi.

Fi Penyediaan dan Penyimpanan Dokumen Perisytiharan Hibah

Fi penyediaan dan penyimpanan dokumen perisytiharan hibah adalah RM 300 bagi seorang penghibah dan setiap satu daripada harta yang dihibahkan.

Pelaksanaan Hibah

Sebagai Wasi atau pemegang amanah yang dilantik selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 5(4), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, MAIS akan melaksanakan atau menyaksikan proses perisytiharan hibah dan pindah milik harta yang dihibahkan dengan adil, telus dan profesional kepada penghibah dan penerima hibah.

Fi Pelaksanaan Hibah

Fi pelaksanaan hibah adalah 1% dari nilai harta yang dihibahkan. Fi ini tidak termasuk disbursement, bayaran wajib kepada agensi dan kos Mahkamah (sekiranya berkaitan).

 KENAPA MEMBUAT HIBAH DI MAIS?

 • MAIS boleh dilantik sebagai pemegang amanah bagi penerima hibah kanak-kanak, orang tak sempurna akal atau OKU;
 • Dokumentasi hibah adalah langkah terbaik mengelakkan kesulitan di kemudian hari; dan
 • MAIS berkepakaran dalam melaksanakan pindah milik harta yang dihibahkan.