PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Pengamanahan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Pengamanahan

Halaman 2 dari 5
BIDANG KUASA MAIS SEBAGAI PEMEGANG AMANAH

MAIS berbidang kuasa sebagai pemegang amanah selaras di bawah peruntukan Subseksyen 5(4), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu, “Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang si mati atau sebagai pemegang amanah mana-mana amanah.”

MAIS melalui Baitulmal mempunyai bidangkuasa di bawah Seksyen 81 (2), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 pula menyatakan, “Baitulmal hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih atau tak alih, yang menurut Hukum Syarak atau di bawah Enakmen ini atau peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya, terakru, atau disumbangkan oleh mana-mana orang, kepada Baitulmal.”

Manakala di bawah Seksyen 89, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, “Walau apa pun apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam mana-mana suratcara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal-

a) semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas;
b) semua nazr am; dan
c) segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong atau memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut Hukum Syarak,

Bagi apa-apa harta yang tersentuh oleh wakaf, nazr ‘am atau amanah itu dan terletak di dalam negeri Selangor.”

Sebagai badan pemegang amanah, MAIS juga boleh menikmati apa-apa manfaat yang yang patut diperolehi daripada sesuatu kontrak berdasarkan kepada Seksyen 5(3), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu, “Majlis boleh membuat kontrak dan boleh memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati segala jenis harta alih dan tak alih dan, tertakluk kepada mana-mana undang-undang bertulis yang menyentuh harta itu, boleh memindahakkan, menyerahhakkan, menyerahkan, dan memulangkan, menggadaikan, menggadaijanjikan, mendemis, menyerahhakkan semula, memindahkan hakmilik atau selainnya melupuskan atau membuat apa-apa urusan tentang mana-mana harta alih atau tak alih yang terletak hak pada majlis atas apa-apa terma yang difikirkan patut oleh Majlis menurut hukum syarak.”