PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Perkhidmatan Wasiat

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Wasiat

PERKHIDMATAN WASIAT DI MAIS

MAIS berbidang kuasa dan berkepakaran dalam penulisan, penyimpanan dan pelaksanaan wasiat selaras di bawah Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999 dan Kaedah-Kaedah Pengurusan Wasiat (Orang Islam) Negeri Selangor 2008.

Penulisan Wasiat

Penulisan wasiat adalah merupakan alternatif bagi pewasiat untuk menyampaikan hasratnya tentang bagaimana asetnya perlu diagihkan selepas mereka meninggal dunia.

Penyimpanan Wasiat

Wasiat akan disimpan di tempat yang selamat bagi memastikan kerahsiaan dan juga untuk menghalang apa-apa perubahan yang tidak dibenarkan atau pemalsuan. Dalam tempoh penyimpanan tersebut, pewasiat boleh meminda isi kandungan wasiat mengikut hasrat yang diingini selagi ia tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Fi Penulisan dan Penyimpanan Wasiat

Fi penulisan dan penyimpanan wasiat adalah RM 300 bagi seorang pewasiat meliputi harta-harta yang diwasiatkan dan yang tidak diwasiatkan.

Fi Pindaan Wasiat

Fi pindaan wasiat adalah RM 50 bagi seorang pewasiat atas wasiatnya yang ingin dipinda atau dikemaskini.

Pelaksanaan Wasiat

Apabila seseorang pewasiat membuat wasiatnya melalui MAIS, pihak MAIS akan bertindak selaku Wasi selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 5(4), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu, “Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang si mati atau sebagai pemegang amanah mana-mana amanah.”

MAIS akan melaksanakan pengurusan dan pembahagian wasiat dan harta pusaka  dengan telus, adil dan profesional kepada benefisiari dan ahli waris.

Fi Pelaksanaan Wasiat*

*Fi tidak termasuk disbursement, yuran guaman bagi permohonan Geran Probet dan Perintah Pembahagian dan bayaran wajib kepada agensi (sekiranya berkaitan).

TANGGUNGJAWAB MAIS SEBAGAI WASI

  • Menjadi pemudah cara mengharmonikan benefisiari dan ahli waris;
  • Mengenalpasti harta dan hutang si mati;
  • Mendapatkan pengesahan wasiat di Mahkamah Tinggi Syariah (sekiranya berkaitan);
  • Mendapatkan Geran Probet dan Perintah Pembahagian di Mahkamah Tinggi Sivil;
  • Melunaskan hutang pewasiat dengan Allah dan dengan manusia; dan
  • Membahagikan harta kepada benefisiari yang telah ditentukan oleh pewasiat dalam Surat Wasiat Bertulis dan kepada ahli waris yang berhak mengikut Hukum Faraid.